Novinky 2014

 1. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.
  V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a se změnou některých zákonů byla daň dědická a darovací zahrnuta pod daň z příjmů. Původní osvobození od daně dědické, které se vztahovalo na poplatníky v I. a II. skupině podle příbuzenského vztahu (příbuzní v řadě přímé a pobočné), se rozšířilo i na poplatníky ve III. skupině (všichni ostatní), což fakticky znamená, že se daň dědická již nebude platit. Osvobození od daně darovací zůstává obdobné stávajícímu.
  Sazba daně z nabytí nemovitých věcí se oproti současnému stavu nemění, zůstává čtyřprocentní.
  Na rozdíl od původního návrhu bude daň i nadále platit prodávající, nikoliv kupující. I po lednu 2014 tedy zůstává pravidlo, že kupující za odvod daně pouze ručí, pokud ji nezaplatí prodávající. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel.
 2. Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu, který ruší zákaz slevy u starobních důchodců. Slevu je možné uplatnit ve mzdě již za měsíc srpen. Sleva za leden až červenec se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.
 3. Generální finanční ředitelství dodatkem číslo 2 aktualizovalo Informaci o nespolehlivém plátci. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti ke správě daní, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivý. Za závažné porušení se považuje také neplacení vyměřené DPH, přičemž evidovaný kumulativní nedoplatek za nejméně 3 měsíce činí minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč).

Novinky 2013


 1. V období let 2013 – 2015 je zrušena základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce.

 2. U výdajů paušálem (fyzické osoby) nelze upltatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti a slevu na dani na manželku.

  OSVČ, které mají příjmy ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti
  budou moci uplatnit uvedené daňové slevy, jestliže součet základů daně (ze zaměstnání), u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhnou 50 % celkového základu daně.

  Omezení některých paušálů

  • 40% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč
  • 30% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč

 3. Noví plátci mají měsíční zdaňovací období
  • Pokud jste plátcem DPH od roku 2013 nebo později, máte automaticky měsíční zdaňovací období.
  • Přejít na čtvrtletní zdaňovací období můžete až od třetího roku po registraci, pokud váš obrat nepřesáhne za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a nejste nespolehlivý plátce.

 4. Sazba daně z převodu nemovitostí se od ledna 2013 zvýšila na čtyři procenta ze základu daně nezávisle na případném příbuzenském vztahu.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek |  Odkazy